Traducció comercial


Traducció comercialTraducció comercial


Suposem que estaran d’acord amb nosaltres que, ara més que mai, bona part de les activitats comercials de les nostres empreses es du a terme a l’estranger; l’ampliació de mercats, la recerca de noves oportunitats, la reducció de les despeses de producció... són conceptes que ens resulten summament familiars. Així doncs, reconeixeran que la comunicació multilingüe és un element importantíssim en aquestes activitats, com en pràcticament tots els aspectes de la nostra vida avui dia.


Però a diferència del que succeeix en altres modalitats, l’objectiu de la traducció comercial va més enllà de la comunicació. Dit d’una altra manera, la traducció no s’acaba al text en sí sinó que aquest és una eina que es posa al servei d’una altra cosa, ja sigui la venda o la promoció de determinats productes, l’establiment de normes relatives a transaccions comercials, etcètera.


Considerem altres característiques específiques de la traducció comercial.


Per una banda, en funció del tipus de text (catàlegs, fullets, contractes, materials promocionals, etcètera), la traducció comercial requereix que els traductors s’especialitzin en sectors diversos. És possible que els textos facin servir una terminologia molt precisa i la traducció comercial no es pot permetre les ambigüitats. Així doncs, els traductors han d’atenir-se a les convencions formals i estilístiques dels diferents tipus textuals amb què treballen.


Pel altra banda, els traductors han d’estar al corrent de la dinàmica de les relacions laborals i comercials en la cultura de destí; altrament corren el risc d’incomplir inadvertidament certes convencions i regles no escrites, enterbolint així la comunicació fluida entre l’emissor i el destinatari del text en qüestió.


La traducció comercial, segurament més que qualsevol altre tipus de traducció, ha de tenir en compte les intencions de l’emissor per tal que es compleixin les expectatives del destinatari.


A Cosmolingo li oferim un servei de traducció comercial que s’adapta a les necessitats de la seva empresa. Per això la seva documentació corporativa, les seves presentacions, etc., les duen a terme lingüistes professionals amb amplis coneixements en l’àmbit de la traducció comercial.

Oferim traduccions comercials tant per a particulars com per a empreses.Pressupost